Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în strada Pâncota nr.115, sector 2, Bucureşti, CUI 26585235, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului.
Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe
trimiterea poştală revin expeditorului.
Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. OMNI CARGO
SOLUTIONS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.
OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).
Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

 • 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.
  Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc). Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale. OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
  În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 20 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată.
  Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.
 • În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana
  autorizată), OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz
  care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în
  vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o
  perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala
  expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală
  înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute
  de lege, în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv
  în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care
  se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a
  încercării de livrare.
  În caz de nerespectare a timpilor de livrare şi a termenelor de returnare, astfel
  stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, OMNI CARGO
  SOLUTIONS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5%
  din tariful încasat pentru serviciul respectiv.
  În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate
  expeditorului, OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri
  poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen,
  trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a
  trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod
  neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă
  condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv
  legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care
  urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs
  3
  sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau
  altor trimiteri poştale.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere
  totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului.
  În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate
  mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.
  În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, OMNI CARGO SOLUTIONS
  S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială,
  distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale.
  La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din
  momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de
  chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
  Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
  În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale
  serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai
  tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în
  conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care
  România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri
  internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale
  aplicabilă trimiterilor poştale interne.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele
  situaţii:
 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii
  poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are
  asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor
  referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a
  conţinutului trimiterii poştale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în
  acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.
  Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a
  reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori
  4
  totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de
  calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).
  Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie
  în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.
  Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în
  scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere,
  personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil,
  cu confirmare de primire) către adresa Str. Aurel Vlaicu nr.9, Otopeni, jud.Ilfov sau
  prin e-mail, la adresa office@omni-solutions.ro.
  OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de
  reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită
  la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în
  cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul
  în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în
  cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, prin
  adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare
  de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa
  de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.
  În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în
  cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent
  reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul
  despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care
  reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante
  pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului
  reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului
  poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul
  distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de
  constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile
  soluţionării reclamaţiei.
  Reprezentanţii OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând
  în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate
  de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să
  solicite chiar şi o expertiză.
  Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi
  acordare despăgubiri) de către OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. în termen de 3 luni
  de la data introducerii acesteia.
  În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L. va
  despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei,
  fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate
  utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin
  5
  mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa
  Str. Aurel Vlaicu nr.9, Otopeni, judetul Ilfov.
  În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale OMNI CARGO
  SOLUTIONS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la
  aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea
  serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data
  depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada
  îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată.
  Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având
  acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.
  Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a OMNI CARGO
  SOLUTIONS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se
  va considera încheiat între expeditor şi OMNI CARGO SOLUTIONS S.R.L., la
  momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se
  încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară
  întocmirea unui înscris.
  Nume: Ştirbu
  Prenume: Valentin
  Funţcie: Administrator